วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555


....สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน บล็อกนี้ทำขึ้นมาประกอบการเรียนวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาโดย นายอรัญ   คำอำ เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เอกสังคมศึกษา ห้องเรียนที่3  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื้อหาในเว็บบล็อกนี้สามารถใช้เพื่อศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในรายวิชานี้


                                     
                                     นาย  อรัญ คำอำ รหัสนักศึกษา 544110118 คบ.2 สังคมศึกษา หมู่3


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดขอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน